KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

 

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi  kadrosunda  münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan  29 Şubat – 28 Mart, 2008 tarihleri arasında dilekçe kabul edilmektedir.

 

 

KADRO ADI         :

BİYOKİMYA UZMAN HEKİMİ

Hizmet Sınıfı        :

Tabiplik Hizmetleri Sınıfı

Derecesi              :

II (İlk Atanma Yeri)

Maaş                   :

Barem 17B – 17

Münhal Sayısı       :

1

Münhal Yeri          :

Lefkoşa

 

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Teknik ve idari yönden görev yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak;

(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak;

(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde görev yapmak;

(4) Biyokimya laboratuvarlarının yönlendirilmesinden ve yönetiminden sorumlu olmak;

(5) Laboratuvarların geleceğe yönelik planlamasını yapmak, personelin iş bölümü, denetim ve hizmet içi eğitimlerini organize etmek ve yürütülmesini sağlamak;

(6) Hasta müşahade  ve  tabelalarının  düzenli  ve   usulüne   uygun  olarak yazılmasında Hastane Başhekimine karşı sorumlu olmak;

(7) Herhangi bir zamanda çalıştığı serviste çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmak;

(8) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek;

(9) Poliklinik ve servislerinde ihbarı  mecburi  bir  bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek;

(10)    Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane
Başhekimine bildirmek;

(11)    Servisine ait  bütün  demirbaş  eşyanın  bakımı,  muhafazası  ile  tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından Hastane Başhekimine karşı sorumlu olmak;

(12)    İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak;

(13)    Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca çalıştığı servislerdeki personelin hizmet içi eğitimine yardımcı olmak; ve

(14)    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 II. Aranan Nitelikler:

(1) Tabip ünvanı taşımak;

(2) Biyokimya dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak;

(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak;

(4) Yabancı bir dil bilmek;

(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

Anılan mevkie hizmet dışından müracaat edecek adaylardan ÜST DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır.