KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

MÜNHAL DUYURUSU

Limanlar Dairesi kadrosunda münhal bulunan  kadro adı ile münhal adeti aşağıda gösterilen mevkii için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilmektedir.

Dilekçeler Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden ve web sayfamızdan da temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapılmalı ve en geç 23 Ocak, 2009 Salı günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

Anılan mevkie müracaat edecek adaylardan ÜST DÜZEY Yeterlik Sınavını geçme koşulu aranmaktadır. Sözkonusu sınavı geçemeyen adayların müracaat etmeleri durumunda Üst Düzey Yeterlik Sınavı düzenlenecektir. 

Anılan mevkie müracaat edecek adayların Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri  Yasası’nın 63. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapan 54/2008 Kamu Görevlileri (Değişiklik No:4) Yasası uyarınca başvuru yapacak adayların Gelir ve Vergi Dairesine 20 TL (Türk Lirası) sınav harcı yatırmaları gerekmektedir.

Anılan mevkii için müracaat safhasında sunulması gereken herhangi bir belgesi eksik olan adaylar da son müracaat tarihine kadar müracaatlarını yapabileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı takdirde en geç sözlü sınav gününe kadar eksik olan belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

KADRO ADI

: KILAVUZ -  KAPTAN

Hizmet Sınıfı

: Kaptanlık ve Kaptan Kılavuzluk Hizmetleri Sınıfı

Derecesi       

: I (İlk Atama ve Yükselme Yeri)

Maaş             

: Barem 16

Münhal Sayısı

: 1

Münhal Yeri

: Girne

I. Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanları ile özel tesislerde gemileri rıhtıma alır veya açar, şamandıraya bağlar, demirleme ve shifting işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlar;

(2) Üstleri tarafından gerekli görüldüğü hallerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında veya dışında romorkörlerde Kaptanlık görevini üstlenir;

(3) Meteoroloji kayıtlarını tutar ve gemilerin Limana giriş ve çıkış muamelelerini sağlar;

(4) Liman, deniz ve kara araçları ile tüm fenerlerin bakım ve tutumunu denetler,

(5) Baş Kılavuz ve Liman Başkanına tüm Liman işlerinde ve bağlı olduğu Daire ile ilgili tüm evrakın tetkik ve kontrolünde yardımcı olur ve görevlendirildiği takdirde Baş Kılavuz ve Liman Başkanının yokluğunda ona vekâlet eder;

(6) Gerekli görüldüğü hallerde Gazi Mağusa Limanı dışındaki bölge örgütlerinde Liman Başkanlığı görevlerini yürütür veya Kılavuz Kaptan olarak görev yapar;

(7) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulü görev yapar.

(8) Üstleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar;

II. Aranan Nitelikler:

(1) Yüksek Denizcilik Okulu veya dengi bir Yüksek Okulu bitirmiş olmak;

(2) (A) Kılavuzluk Tüzüğünde öngörülen 30 aylık fiili deniz hizmetini tamamlamış olmak; veya

(B) (a) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak;

 (b) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel        olarak en az dört yıl çalışmış olmak;

      (c) Atanacağı derecenin en az başlangıç bareminin parasal karşılığını çekmek.

(3) İngilizce bilmek; ve

(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.